Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

A HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum munkatársai Bartók Béla halála napja alkalmából évről évre összegyűlnek a Magyar Tudományos Akadémia alelnöki irodájában, amely helyiség 1934 és 1970 között az akadémiai népzenekutatás színtere volt. Idén egyúttal az MTA Népzenekutató Csoport 70 évvel ezelőtti megalapítása is alkalmat adott a megemlékezésre.

nepzene70 borítókép nz 05761A Magyar Tudós Társaság már 1832-ben megfogalmazta arra vonatkozó szándékát, hogy összegyűjtse és közzétegye a magyar népdalokat. A felhívására beérkezett anyag alapján a következő évben már a kiadásról határozott, mely feladatot a Kisfaludy-Társaságnak adta át. Bár a dallamok publikálása nem valósult meg a tervezett formában, a fennmaradt népdalgyűjteményeket – köztük Tompa Mihályét és Arany Jánosét – a 19. századi magyar kultúra értékes dokumentumai között tartjuk számon. A század folyamán az Akadémia több tagja, mások mellett Mátray Gábor, Bartalus István és Ponori Thewrewk Emil munkássága mozdította elő a népzenekutatást.

A modern magyar népzenetudományt megteremtő Bartók Béla és Kodály Zoltán néhány év terepmunka után, 1913-ban fordult a Magyar Népköltési Gyűjteményt kiadó Kisfaludy-Társasághoz saját mintegy 3000 népdalnyi gyűjtésük, illetve az akkor rendelkezésre álló további kb. 2-3000 hitelesnek tekinthető magyar népdal tudományos kiadásának tervével. A pozitív bírálat ellenére a magyar „Corpus Musicae Popularis” hivatalos munkálataira csak két évtizeddel később nyílt lehetőség, nem függetlenül a trianoni döntés következtében a hazai közéletnek a magyar kultúra iránti megújult érdeklődésétől. A két világháború között a későbbi Néprajzi Múzeumban Lajtha László vezetésével folyt a gyűjtés és kutatás, Kodály és Bartók egyéb tevékenységei mellett végezte e munkát. 1934-ben kezdhette meg Bartók az Akadémián a népdal-összkiadás szerkesztését, amit Amerikába távozása után Kodály folytatott a munkatársaival.

A korábban bizonytalan helyzetű műhely nem csupán stabil intézményi kereteket kapott, mikor 1953. augusztus 1-én megalakult az MTA Népzenekutató Csoportja. Az alapító okiratban meghatározott tevékenységi köre messze túlmutatott azokon a feladatokon, amelyek az 1951-ben megindult A Magyar Népzene Tára című tudományos népdalkiadvány-sorozathoz közvetlenül tartoztak. Magában foglalta általában véve a magyar népzenegyűjtés megszervezését, a korszerű archiválást, a népi dallamok rendszerezését, zenetörténeti és népzenei összefüggéseinek vizsgálatát, más népek zenéjével való összehasonlítását, társadalmi szerepének elemzését, a külföldi intézményekkel való csereviszony kialakítását, kiadványok publikálását, továbbá a népzenekutatás eredményeinek széles körben való megismertetését. A kibővült feladatkört tükrözi a csoport névváltozása is, amelynek révén a második világháború után A Magyar Népzene Tára Szerkesztősége néven számon tartott szervezeti egységből az MTA Népzenekutató Csoportja lett.

 

 

nepzene70 kép1 nz 05723

Kodály és a Népzenekutató Csoport tagjai 1953-ban Pátzay Pál Bartók-emléktáblájával. (ZTI_NZ 05723)

 

 

nepzene70 kép2 nz 05886

A Népzenekutató Csoport tagjai 1967-ben. (ZTI_NZ 05886)

 

 

nepzene70 kép3.1 img 5559 nepzene70 kép3.2 img 5560 nepzene70 kép3.3 img 5540 nepzene70 kép3.4 img 5533
nepzene70 kép3.5 img 5564 nepzene70 kép3.6 img 5558 nepzene70 kép3.7 img 5530

A HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum megemlékezése 2023-ban.

 

 

A hamarosan megnövekedett létszámú, különböző intézményi formákban és utódszervezetekben ma is működő tudományos műhely munkatársai idén hagyományaikhoz híven zenével és énekszóval idézték fel e történések két mozzanatát. Dalaikat ezúttal az Erdélyi magyarság sorozatban megjelent népdalkötetből választották, amelynek éppen száz évvel ezelőtti publikálásával Bartóknak és Kodálynak a tudományos összkiadás lehetőségére várva is sikerült felhívni a figyelmet a zenei néphagyomány Erdélyben különösen gazdagon fennmaradt értékeire. Megszólaltatták továbbá a legkorábbi magnetofonos gyűjtések egyikét, utalva arra, hogy az akadémiai népzenei gyűjtemény gyarapodásában nagy szerepe volt a Népzenekutató Csoport alapításával szinte egyidőben bevezetett új eszköznek. A folklorista Vikár Béla 1896-ban az objektivitásra törekvő modern népzenegyűjtés alapját vetette meg a népdalok gépi rögzítésével. Az egészen az 1950-es évekig használt fonográf felvételeinek mindössze néhány percnyi időtartama, alapzaja, a viaszhengerek sérülékenysége, a lejátszások során való rongálódása, zenekari felvételre való alkalmatlansága ugyanakkor erősen korlátozta a gyűjtést. Pedig noha a század elején úgy tűnt, hogy az akkori idős falusiak halálával a régi dallamok elvesznek, a két világháború között is több ezer fonográfhenger telt meg népdalokkal, majd a második világháború utáni évtizedekben a Népzenekutató Csoport tagjai és a velük együttműködő külső kutatók minden addiginál több dallamot rögzíthettek. Mint Kodály írta A Magyar Népzene Tára Siratók című, 1966-ban megjelent kötetében:

„A sikert nagyrészt a magnetofonnak tulajdoníthatjuk, de nemcsak annak. Népünk is változott félszázad alatt. Nem félénk, nem gyanakszik, tudatára ébredt a maga és hagyománya értékének, megértéssel nézi és segíti a hagyománya megismerésére törekvő munkát, bár tudja, hogy ennek el kell múlnia. Ifjúságától búcsúzik a nép, tudja, hogy változnia kell a korral, de tudja azt is, hogy lényeget nem cserélhet, ha önmaga akar maradni, ha öregebb korában úgy tekinthet vissza ifjúságára, hogy megismerje magát benne.”

 

 

nepzene70 kép4 nz 06347

Kerényi György Webster-féle dróttekercses magnetofonnal gyűjt 1952-ben a Zala megyei Bókaházán. (ZTI_NZ 06347)

 

 

 

Hangfelvétel: A balázsjárás akkor még élő szokásának felvétele a Moson megyei Halásziban, 1952-ben. Gyűjtő: Kerényi György, Kertész Gyula, Kiss Lajos. A balázsjárást elmondták: Neuberger Ferenc (45), Szabó István (48), Schmuck István (18), Szűcs Géza (18).

 

 

Az MTA tulajdonában lévő, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézete által gondozott gyűjtemény a 21. század elejéig tartó gyűjtések révén, a Népművelési Intézet néptáncarchívumának 1965-ös csatlakozásával, illetve a korábbi és párhuzamosan végzett gyűjtések legalább másolatban való megszerzésével nemcsak a legteljesebb magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is jelentős népzenei és néptáncarchívum lett. Magyar és más népek zenéjéből jelenleg mintegy 20.000 órányi hangfelvételt, 1900 órányi néptánc- és népzeneanyagot tartalmazó filmfelvételt, dallamok és táncok kb. 250.000 oldalnyi kottás, szöveges, illetve táncjelírásos lejegyzéseit, azok különböző szempontok szerinti tudományos rendjeit, a népzene- és néptáncgyűjtések során készült kb. 65.000 fotót, továbbá folklóradatokat tartalmazó kéziratos forrásokat, valamint részletes gyűjtési dokumentációt tartalmaz. A gyűjtés, lejegyzés, rendszerezés és kiadás önmagában is nagyszabású munkája mellett a Kodály vezette Népzenekutató Csoport a népzenét érintő lehető legtöbb szakterületre kiterjesztette a kutatómunkát. Az említetteken túl foglalkoztak többek között néptánckutatással, történeti zenei források, illetve különböző európai és ázsiai népek zenéjének kutatásával és összehasonlító vizsgálatával, vallásos népénekekkel, a hagyományos zeneélet és a népzene társadalmi szerepének kérdéseivel, népi előadókkal és előadásmódjukkal, népi hangszerekkel, városi cigányzenével, népies dalokkal, a hagyományőrző mozgalmak tevékenységével és hatásával, később a számítógépes analízis lehetőségeivel. Munkájuk hamar nemzetközi elismerést szerzett, ennek megnyilvánulásaként 1964-ben az International Folk Music Council Budapesten tartotta nemzetközi konferenciáját. Ezután, egy TV-nyilatkozatban hangzottak el a szavak, amelyeket a kutatók az idei ünnepségükön a régi Bartók-szobában lévő Kodály-szoborra helyezett koszorúra írattak: „a népzenekutatás olyan, hogy azt egyes emberek nem végezhetik”. Bár Kodály ezzel a nemzetközi népzenetudomány együttműködését sürgette, az e cikk címében idézett, a magyar népdalkiadásra vonatkozó megjegyzése arról tanúskodik, hogy ehhez hasonlóan vélekedett a hazai kutatásról is. Egyéni sikerek helyett a magyar kultúrát szolgáló nagyobb célokat tartotta szem előtt, legfontosabb feladatnak a módszeres gyűjtést, archiválást és rendszerezést, illetve a hiteles, időtálló forráskiadást tekintette, emellett a források minél több szempontú, teljességre törekvő tudományos vizsgálatát és az eredmények megfontolt közzétételét ösztönözte.

 

 

Néhány digitális forráskiadás az MTA–BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívum anyagából:

http://systems.zti.hu/br/hu

https://neptanctudastar.abtk.hu/hu

https://www.hungaricana.hu/hu/adatbazisok/zti/

https://www.ethiofolk.com/hu

 

A HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum mai munkájáról is tudósít a „Kattanj a tudományra” kisfilmje:

https://abtk.hu/ismerettar/kattanj-a-tudomanyra/3204-btk-zenetudomanyi-intezet

 

 

Az írás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.

 

 

Források:

„A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 2.050/17/1953. számú határozata”. Akadémiai Közlöny 2/12 (1953. augusztus 1.), 5–7.

Kodály Zoltán levele Schneider Lajosnénak 1964. október 12-én. Legány Dezső (szerk.): Kodály Zoltán levelei. Budapest: Zeneműkiadó, 1982, 320–321.

Kodály Zoltán: „Előszó”. In Bartók Béla–Kodály Zoltán (szerk.): A Magyar Népzene Tára V. Siratók. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1966, 7–9.

Kodály Zoltán: [„A Nemzetközi Népzenei Tanács budapesti konferenciája után”]. In Kodály Zoltán: Visszatekintés  3. Hátrahagyott írások, beszédek, nyilatkozatok. Közreadja Bónis Ferenc. Budapest: Argumentum, 2007.

 

További szakirodalom:

Domokos Mária: „A magyar népzene összkiadása és a Magyar Tudományos Akadémia.” Honismeret 29/5 (2001. október), 34–39.

Kodály Zoltán: „Előszó”. In Bartók Béla–Kodály Zoltán (szerk.): A Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest: Zeneműkiadó, 1951, VII–XVIII.

Richter Pál–Rudasné Bajcsay Márta (szerk.): Zenetudományi Dolgozatok 2003 I. – Zenetudományi Dolgozatok 2003 II. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára. Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 2003.

Szalay Olga: Kodály, a népzenekutató és tudományos műhelye. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004.