Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

dec15

  Szőnyi Vivien: „Falusi táncok”: Táncantropológiai kutatás a moldvai Magyarfaluban

Bartók terem, 2016. december 15. csütörtök, 10 óra

A hazai néptánckutatás területén lassú paradigmaváltás figyelhető meg az ezredforduló óta. A paraszti közösségek táncéletének és tánckészletének leírása, valamint a nemzetközi szinten méltán elismert strukturalista szemléletű magyar táncfolklorisztika mellett egyre nagyobb szerepet kap a tánc(olás) szociokulturális gyakorlatként való értelmezése. A tánc és a közösség kapcsolatának vizsgálata több esetben, olyan interdiszciplináris jellegű kutatásokat kíván meg, ahol azok fókusza a földrajz-történeti, formai és zenei jellemzők mellett, a táncok funkciójára, szemiotikájára, társadalmi beágyazottságára esik.

Az előadás egy folyamatban lévő doktori munka tárgyát, elméleti és módszertani kereteit, továbbá e kutatások első részeredményeit mutatja be, A moldvai Magyarfalu tánckultúrájának vizsgálatán keresztül arra keresi a választ, hogy milyen kultúraformáló tényezők alakították a település táncéletét és tánckészletét az 1940-es évektől napjainkig, milyen adaptációs gyakorlatot használ a közösség a kultúraváltozás során, valamint hogy hogyan járul hozzá a tánckultúra működése/működtetése a lokális társadalmi struktúra kontinuitásához?