GRADUALIA


 

  • A program célja: a mise énekeinek és az énekek liturgikus elrendezésének összehasonlító vizsgálata.
  • A CAO-ECE mintájára 2009-ben indult útjára.
    • Cf. Gábor Kiss, „Comparative Research into Medieval Mass Repertories”, in Papers read at the 15th meeting of the IMS Study Group Cantus Planus, Dobogókő/Hungary, 2009. Aug. 23–29, ed. Barbara Haggh-Huglo, Debra Lacoste (Lions Bay: The Institute of Mediaeval Music, 2013), 361–384.
  • Az összehasonlíthatóság érdekében az egyes források tartalma egységes rendszerű inventáriumokba kerül, amelyben az azonosító számok a liturgiának mindig ugyanazt a (temporális és funkcionális) pontját jelölik.
  • 2009–2014 között több mint 100 miseforrás indexe készült el, köztük a magyar hagyomány mintegy 40 forrásra rúgó korpusza.
  • A források inventáriumának megtekintése és összehasonlítása a következő internetes oldalakon lehetséges: http://www.zti.hu/earlymusic/gradualia/gradualia.html (2011); www.hun-chant.eu (2013).

Gradualia

 

További részletek

A projekt 2009-ben indult el Kiss Gábor kezdeményezésére. Célja a különböző miserepertoárok összehasonlító kutatása. E tekintetben a zsolozsmakutatás területén kidolgozott CAO-ECE program nyomdokain jár. Kutatástörténetileg nem sok előzménye van; mivel a miserepertoár egészében jóval egységesebb a zsolozsmánál, az összehasonlító kutatások elsősorban az utóbbira összpontosítottak. Ennek ellenére ezen a területen is elkülöníthetők különböző hagyományok és hagyományágak, ehhez azonban nem elegendő egyes pontok vizsgálata, hanem a teljes liturgikus repertoárok összevetésére van szükség. Ennek érdekében a CAO-ECÉhez hasonló módszert alkalmaztunk:

  • a források tartalmát egységes elvek szerint rögzítjük
  • a tételsorokat egy előre kidolgozott, teljes („ideális”) liturgikus szisztéma keretei közé illesztjük, amelyet egy rögzített számsor jelenít meg. Mivel minden egyes szám egy konkrét pozíciót jelöl (liturgikus időszak, ünnepnap és tételtípus szerint), az így elrendezett repertóriumok egzaktan összehasonlíthatók egymással. A liturgikus számsor kialakításának elveiről és a CAO-ECÉ-től való eltéréseiről részletesen lásd: Principles of GRADUALIA.

A GRADUALIA projekt keretében készült inventáriumok két helyen tekinthetők meg: egyrészt e honlap belső oldalain (www.zti.hu/earlymusic/gradualia/gradualia.html), illetve a hunchant.eu weboldalon, amely a teljes anyagot egy hasonló énekadatbázisokat tömörítő nemzetközi projekt részeként jeleníti meg (cantusindex.org).

Az inventáriumok kettős célt szolgálnak: egyrészt a források tartalmának megismertetését, másrészt összehasonlító elemzésüket, amelynek révén a szignifikáns eltérések tetten érhetők. Mivel az egységesített formában közölt elrendezés nem mindig azonos az egyes források tényleges elrendezésével, mindkét honlapon választani lehet a két megjelenítési forma között.

Míg a hunchant.eu előnye, hogy használata esetén széleskörű európai összehasonlító adatokhoz juthatunk, a jelen honlap egy speciális funkciót kínál, amely teljes repertoárok automatikus összehasonlítását teszi lehetővé, és a köztük jelentkező eltérésekre is rámutat (lásd: Compare Tables).

A projekt kezdete óta lényegében valamennyi fontos magyarországi forrás tartalomjegyzéke elkészült (több mint 40 forrás), főként hangjelzett források, de folyamatban van az anyag kiegészítése missalékkal. Ezek ugyan a dallamok vizsgálatát nem teszik lehetővé, a repertoárösszehasonlítás eredményeit azonban megerősíthetik. Emellett a hazaiakat külföldi  összehasonlító források folyamatosan bővülő csoportja egészíti ki. A jelenleg kb. 40 forrás elsősorban a környező területekről származik és a regionális vizsgálatokat szolgálja, de távlati cél minden nagyobb európai térség hagyományának bemutatása és összehasonlíthatóvá tétele.