Segédkönyvtár


 

A Régi Zenetörténeti Osztály segédkönyvtárának alapját a valamikori Dallamtörténeti Csoport segédkönyvtára vetette meg. Az általános történeti, liturgikai, medievisztikai irodalom, egyes népzenei alapmunkák, valamint az énekeskönyvek, repertóriumok és kéziratkatalógusok mellett a fő gyűjtőterület a gregoriánum kutatásának nemzetközi szakirodalma volt. A gyarapítás irányát nyilvánvalóan mindenkor markánsan meghatározták és meghatározzák az osztály tagjai által művelt szűkebb kutatási területek, megcélzott projektek (pl. a magyarországi középkor zenei forrásai, zsolozsmakutatás, gradualia, zeneelmélet stb.) és a kutatók külföldi kapcsolatai. Az utóbbi időben a kézikönyvtár a Rajeczky Benjamin könyvtárához tartozó darabokkal bővült; Dobszay László könyvhagyatéka és a Szendrei Janka személyes tulajdonát képező könyvállomány viszont a LFZE Egyházzenei Tanszékére került. 2016-ban a könyvállomány a „lélektanilag” jelentős 1100-as szám fölé emelkedett.