A Kölcsey Hymnus megzenésítésére kiírt pályázattal a Nemzeti Színház mindössze egy népmelódiára számított, amely kellőképp népszerűvé válva a költeményt is széles körben ismertté teszi. A terv bevált. Azonban kezdeti népszerűsége ellenére, a Kölcsey-Erkel Hymnusz nemzeti szimbólummá válásának folyamata hosszú időt vett igénybe, törvényi rangra emeléséhez pedig 145 évnek kellett eltelnie.

1844. július 2-i első előadásától kezdődően Erkel Hymnusza a legkülönfélébb változatokban élt. Számos eltérést találunk már az első kiadás (Pest, Wagner József, 1844. szeptember) és a pályázati példány között is, de az eltérések itt még valószínűleg Erkel javításai nyomán kerültek a kottába. A későbbiekben azonban a kiadók, feldolgozók, előadók nemzeti énekként (és nem műzeneként) kezelték a Hymnusz zenei anyagát, és akárcsak egy közdal vagy népdal esetében megengedettnek gondolták az apróbb változtatásokat.

Milyen változásokat generáltak ezek a beavatkozások? Az egyik legfontosabb, hogy az első és harmadik dallamsor elején elmaradtak a choriambusok. Valószínűleg a korabeli gyakorlatnak engedve, az 1880-as években már maga Erkel is így jegyezte le a Hymnuszt. Számos további apró eltérésen kívül (pld. a harmonizálásban) az egyik legbosszantóbb eltérés később az volt, hogy bizonytalanná vált az utolsó négy sor ismétlése, amelyet a pályázati példány még tartalmazott, de az idők során ez részben vagy teljesen elmaradt. A megfelelő túlzásokkal, de jól jellemzi ezt a helyzetet Nagy László, a Fővárosi Közigazgatási Bizottság ülésén 1938. január 22-én elhangzott felszólalásában, amelyben kormányrendeletet sürgetett a Hymnusz éneklésének szabályozása ügyében. A tarthatatlan helyzet megoldásán, Dohnányi Ernő részvételével ekkor már szakemberek dolgoztak egy ideje, és végül Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter 1939. június 2-án (15.151/939. III. szám alatt) kiadta az erre vonatkozó rendelkezést: maradt az elő-és utójáték; törölték az utolsó sorok ismétlését, és egy apró prozódiai változást vezettek be.

Az ekkor érvénybe lépett vegyeskari és zenekari változatot a köztudat mindmáig Dohnányi Ernőhöz, a Filharmóniai társaság elnökéhez, a Zeneakadémia főigazgatójához köti. Valóban Dohnányi volt megbízva a feladattal, de az ekkor hivatalosított változat, amely sok tekintetben eltér az eredetitől, már jóval korábban kialakult. Így játszották évtizedek óta a Magyar Királyi Operaházban, maga Dohnányi is sokszor vezényelhette ezt a változatot. Az áthangszerelés és számos további beavatkozás tehát a Hymnusz 19. századi előadói gyakorlatát tükrözi, Dohnányi ezen (ahogyan ezt egy feljegyzésében megemlíti) csak kicsit igazított. Valóban ő hozta be a cintányért és kisdobot a zenekarba és hagyta el a tam-tamot vagy mély harangot, amit Erkel maga jegyzett be a pályázati partitúrába. A tubával és contrafagottal azonban már korábban kiegészült a hangszerelés és a verbunkosos zenekari felfutásokat is korábban húzták. A Hymnusz hangsúlyos indítása, a choriambusok eltűnése sem Dohnányihoz köthető.

Az 1939-ben rendeletileg elfogadott hangszerelés nem sokáig volt érvényben, 1945 után újabb feldolgozások készültek, a „Dohnányi”-féle változat azonban nem merült feledésbe. Legújabban a zenei szakmai szervezetek 2013. március 14-én kiadott állásfoglalása is a pályázati példányban található eredeti forma és („az utóbbi évtizedekben kialakult szokásjogra tekintettel”) a Hymnusz „Dohnányi Ernő újrahangszerelésében” kialakított verziója mellett foglalt állást.

Kölcsey és Erkel Hymnusza azon kevés állami himnuszok egyik volt, amely 1945 után is érvényben maradt, de törvényes státusa csak 1989. október 23-án rendeződött. Az ekkor hatályba lépett törvény (XXXI. törvény 36. §-a, és az Alkotmány nemzeti jelképekről szóló záró rendelkezése 75. §-a) első alkalommal mondta ki, hogy a Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével. Ezt erősítette meg a 2012. január elsején életbe lépett új alaptörvény, melynek preambuluma a Hymnus első sorával kezdődik.

A Hymnusz feldolgozásai

Erkel: Erzsébet
Ferenc József és Erzsébet első közös pest-budai látogatását nagy előkészületetek előzték meg. A Nemzeti Színház „díszművet” íratott a társulat házi zeneszerzőivel, Doppler Ferenccel és Doppler Károllyal, valamint Erkel Ferenccel. Az Erzsébet című opera bemutatására a császári pár jelenlétében került sor 1857. május 6-án. Az opera második felvonását komponálta Erkel. A felvonást bevezető kórusos szám végére beillesztette a Hymnuszt.
Erkel: Dózsa György
Jókai Mór Dózsa György című 1857-ben bemutatott drámájából Szigligeti készített szövegkönyvet Erkel számára. Az opera finaléjába a szerzőpáros tervei szerint eredetileg az Erkel-Kölcsey Hymnusznak is meg kellett volna szólalnia. A finale átírásával sajnos a Hymnuszt is ki kellett hagyniuk az opera befejezéséből.
Hymnusz és a dalármozgalom
Az amatőr férfikórusok, az ún. dalárdák előszeretettel énekelték Erkel Ferenc Hymnuszát. Szinte mindig elhangzott, amikor egy dalárda társadalmi ünnepségen vett részt, de az országos dalártalálkozókon is rendszeresen felcsendült a mű. Az ilyen jellegű megszólaltatáshoz azonban a zenekarra és vegyeskarra írott művet férfikarra át kellett írni. Thill Nándor, a budai dalárda karnagya feltehetőleg 1864-ben készített már egy átiratot kíséret nélküli férfikarra, de fennmaradt egy kotta Feigler Géza Viktortól, a pesti Unio Dalegylet karnagyától is férfikarra és zenekarra. (A képen Feigler Géza pesti unio számára készült Himnusz-partitúrája látható, amely jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtár Zeneműtárában található.)

Kiemelendő az 1868-as debreceni országos dalártalálkozó, amelyen a dalárok Erkel személyes vezényletével, valamint a Nemzeti Színház operaénekeseivel és zenekarával adták elő a Hymnuszt. Erkelt ebben az évben választották a magyar dalármozgalom országos karmesterévé, mely titulust élete végéig viselte, mint a mozgalom egyik legaktívabb résztvevője.
Liszt: Szózat und Ungarischer Hymnus
Liszt Ferenc az Erkel által megzenésített Kölcsey-Hymnus dallamát a Szózat und Ungarischer Hymnus című kompozíciójában dolgozta fel 1870 és 1873 között, melyet szólózongorára és zenekarra is elkészített. A művet Liszt gróf Andrássy Gyulának ajánlotta.
Dohnányi Ernő Hymnusz újrahangszerelése
Dohnányi Ernő 1938-as áthangszerelésében tam-tam és mély harang helyett cintányért és kisdobot alkalmazott, a többi változtatás azonban a 19. századi előadói gyakorlatot tükrözi (hangsúlyos indítás, choriambusok eltűnése, verbunkos zenekari felfutások húzása stb.).

Érdekesség, hogy a fiatal zeneszerző már 1896-ban készített egy átdolgozást Erkel Hymnuszából vonósnégyesre a Zeneakadémia zeneszerzés órájára.
„Minden művelt nemzetnek meg van az ő dalba foglalt nemzeti fohásza, melyet hymnusznak nevezünk. A magyar néplélek Kölcsey Ferencz költőnknek Erkel Ferencz dalköltőnk által megzenésített »hymnusz« czimű költeményét avatta fel a magyar nemzet fohászává. Mi sem akadályozza tehát, hogy a magyar népléleknek ezen választása törvényhozás útján is szentesítve legyen.” Képviselőházi irományok (1861–1918), 1901, Törvényjavaslat az egységes magyar nemzet himnuszáról. Rátkay László törvényjavaslata. Indokolás és 2 melléklet 384. XXVI. 333.

Korabeli források

Dr. Hóman Bálint rendelete
Magyar Kórus, 1939. november
1939. június 2-án a vallás és közoktatásügyi miniszter, Dr.Hóman Bálint rendeletben szabályozta a Himnusz előadásmódját, azért, hogy megoldja a kínossá vált helyzetet, miszerint a magyar nép nem tudja egyöntetűen énekelni saját nemzeti himnuszát.
Letöltés
Rátkay László törvényjavaslata
1903
1903 a Hymnus legitimációja szempontjából jelentős év volt. A képviselőházban április 4-én vita alakult ki, amely nyomán Rátkay László képviselő törvényjavaslatot nyújtott be „az egységes magyar nemzet himnuszáról”.
Letöltés
Nagy László javaslata
Fővárosi közlöny, 1937. január 22.
1937-ben Nagy László felhívta a közigazgatási bizottság figyelmét arra, hogy az ünnepségeken is tapasztaló bizonytalan és akadozó éneklés ellenére még nem született törvényi rendelkezés a Himnusz éneklésére vonatkozóan. Felkérte ezért a bizottságot, hogy országos érvényű rendeletet adjon ki a Himnusz éneklésével kapcsolatban.
Letöltés
Szakmai állásfoglalás a Himnuszról
Erkel társaság, 2013
2013-ban a Hymnusz előadásával kapcsolatban a magyar zenei élet szakmai szervezetei megfogalmazták álláspontjukat és felszólaltak a szerző szándékait és a mű előadásának hagyományait sértő megszólalások ellen.
erkeltarsasag.hu
Kodály anekdota
1949
1949 után a kormányzat jelképeiben is szakítani akart múltjával, az új államformához új címert és új himnuszt is kívánt. Többek között Illyés Gyula Naplójegyzeteiből tudjuk, hogy az új szöveg írására őt, a zene komponálására pedig Kodály Zoltánt szemelték ki. Több anekdota is szól az esetről, de ami biztos, hogy a felkérést mindketten visszautasították.
Letöltés
A Hymnusz törvényes státusa
1989
A Hymnusz törvényes státusa 1989-ben rendeződött, amikor az október 23-ától hatályos törvény kimondta, hogy „a Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével”. Az új alkotmányban a Himnusz egyúttal a nemzeti jelképek közé is bekerült.
alkotmanybirosag.hu
Az új alaptörvény
2012
A 2012-es új alaptörvényben a Himnuszra vonatkozó részletek változatlanok maradtak az 1989-es alkotmányban foglaltakhoz képest (lásd csak az Alapvetés I cikkét a 10658. oldalon).
magyarkozlony.hu

Tanulmányok

A Hymnustól a Himnuszig
Studia Litteraria, 2012/1–2
Sinka Judit Erzsébet tanulmánya a Himnusz intézményesüléséről.
Letöltés
Amig Kölcsey Hymnusa a „nemzet imája” lett
Megemlékezés a Himnusz születésének 177. évfordulójáról, 2000
Szabó G. Zoltán tanulmánya a Hymnusz legitimációjáról.
Letöltés

A témához tartozó egyéb olvasmányok

Sinka Judit Erzsébet: „A Hymnustól a Himnuszig”, in S. Varga Pál (szerk.): Emlékezethelyek. Studia Litteraria 2012/1—2 (60. évf.), 103—121.